#TiSA: analisi dei leaks

Intanto lo condivido qui, appena ho tempo approfondisco e evidenzio i passaggi più importanti (net neutrality ad esempio)

RELEASE: complete analysis of #TiSA and its hazards. https://www.docdroid.net/1s4Gx0N/tisa-review-pdf-02.pdf.html … (written by @enterpraxis)

1 Mi Piace